UWAGA: NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ LICENCYJNĄ, A NIE UMOWĄ SPRZEDAŻY PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PONIŻSZA LICENCJA, A KTÓRY TO PRODUKT ZOSTAJE UDOSTĘPNIONY UŻYTKOWNIKOWI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ I WSZYSTKIMI STOSOWNYMI ANEKSAMI (ŁĄCZNIE ZWANYMI "LICENCJĄ"), KTÓRE WSPÓLNIE OKREŚLAJĄ ZAKRES DOZWOLONEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTU ORAZ ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA GWARANCJI I/LUB ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ.

Umowa licencyjna

Firma ADKSolid Anna Dybek-Karpiuk z siedzibą we Włodawie 22-200 ul. Mielczarskiego 6, zwana dalej Licencjodawcą udziela Użytkownikowi - Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na użytkowanie, które wraz z Licencją oraz dokumentacją elektroniczną - razem zwane są Produktem lub Modelem. ADKSolid udziela licencji na korzystanie z Produktu zgodnie z warunkami niniejszej „Licencji”. Jakiekolwiek dodatkowe materiały uzupełniające dostarczone Licencjobiorcy jako część wsparcia technicznego zapewnianego przez firmę ADKSolid do Produktu są uważane za część Produktu i podlegają warunkom niniejszej „Licencji”. Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do Produktu zachowuje wyłącznie Licencjodawca.

Przed użyciem/pobraniem Produktu/Modelu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej „Licencji”. Instalacja, kopiowanie lub korzystanie z Produktu w jakikolwiek inny sposób, będzie traktowane jako potwierdzenie faktu, że Licencjobiorca zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej warunki. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie zaakceptuje warunków zawartych w niniejszej „Licencji”, nie powinien pobierać/instalować/korzystać z Produktu, a sam Produkt w stanie nienaruszonym jest zobowiązany zwrócić firmie ADKSolid w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zakupu i/lub pobrania Produktu/Modelu.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy prawa na odpłatne użytkowanie pojedynczego Modelu, do którego Licencjobiorca nabył niewyłączną licencję.
 2. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią każdego Modelu.
 3. Licencjobiorcą jest osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub inny podmiot, który kupił bezpośrednio od Licencjodawcy lub za zgodą Licencjodawcy pozyskał/pobrał licencję na korzystanie z Modelu.
 4. Model stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym właścicielem Modelu. Model jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie w/w Ustawy podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 5. Wszelkie prawa, których wyraźnie - wprost (w formie pisemnej) nie udzielono Licencjobiorcy, są zastrzeżone przez firmę ADKSolid - Licencjodawcę a Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich i praw pokrewnych do Modelu.
 6. Licencjobiorcy zabrania się:
  1. rozpowszechniania, reprodukowania, udostępniania, sprzedawania, odsprzedawania, odstępowania, wynajmowania, wydzierżawiania, leasingu, użyczania, wypożyczania, udzielania praw lub cesji do Modelu stronom trzecim, chyba że zostało to dookreślone w osobnej umowie z Licencjodawcą i przez niego dozwolone na piśmie;
  2. pobierania opłat pieniężnych lub innych form zapłaty lub gratyfikacji za Produkt lub nośniki na których się on znajduje;
  3. wykorzystywania Modelu/Produktu jako elementu samodzielnego lub zbiorowego np. umieszczania na stronach internetowych w celu prezentacji wyrobów docelowych danych podmiotów lub traktowanych jako samodzielną lub składową dokumentacji ww. wyrobów;
  4. usuwania lub zasłaniania znaku towarowego i/lub nazwy Licencjodawcy umieszczonych na Modelu i jego kopiach.
 7. Docelowo Model może i powinien być wykorzystywany przez Licencjobiorcę jedynie jako element składowy w procesie projektowania/modelowania wyrobów i w takiej sytuacji może on być prezentowany łącznie z pozostałymi elementami ww. wyrobu.
 8. Model może być przesyłany drogą elektroniczną jedynie przez Licencjodawcę.
 9. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią Modelu. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na zakup licencji Modelu w terminie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy Licencjobiorca zwróci Licencjodawcy lub rozporządzi według jego instrukcji Modelem oraz wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami, dokumentami, które Licencjobiorca posiada w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a które dotyczą Produkt będącego przedmiotem niniejszej umowy.
 10. Nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę umowy licencyjnej stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania wobec niego. Naruszenie jakiegokolwiek warunku Umowy Licencyjnej będzie traktowane jako jej zerwanie. Stanowi to podstawę do naliczenia Licencjobiorcy i roszczenia wypłacenia przez niego ODSZKODOWANIA na rzecz Licencjodawcy – ADKSolid. Ww. zasada ma również zastosowanie w sytuacji gdy Licencjobiorca pobrał model bezpłatnie za zgodą ADKSolid.
  Dalsze użytkowanie Modelu, po naruszeniu któregokolwiek z warunków umowy licencyjnej jest nielegalne i podlega ściganiu z mocy Prawa.
 11. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w Produkcie, niemożność użytkowania Modelu, jak również za powstałe w wyniku użytkowania Modelu ewentualne szkody czy błędy w projektach. Użytkownik nabywa i korzysta z Modelu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Licencjodawca nie gwarantuje, że Model w pełni będzie odpowiadał wymaganiom Licencjobiorcy oraz że Model jest pozbawiony błędów. Licencjobiorca podejmuje każdorazowo decyzję o zakupie/wykorzystaniu Produktu po  uprzednim zapoznaniu się z nim  - toteż podejmując decyzję o zakupie/wykorzystaniu Produktu zna jego możliwości i ograniczenia.
 12. Niniejszy Produkt jest udostępniony w stanie, w którym istnieje faktycznie, bez żadnych innych gwarancji (poza określonymi jako Świadczenie Gwarancyjne w punktach 13, 14, 15 i 16 niniejszej Umowy) ani warunków dorozumianych, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji satysfakcjonującej jakości, wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Całość ryzyka związanego z zakupem i wykorzystaniem Produktu oraz rezultatami jego wykorzystywania ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, w szczególności za utratę przychodów lub zysków, utratę lub uszkodzenie danych lub inną szkodę gospodarczą lub handlową, nawet jeżeli Licencjodawcę poinformowano o możliwości powstania takiej szkody lub w przypadku, gdy możliwe było przewidzenie jej wystąpienia. Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w ww. względach. Licencjobiorca podejmuje każdorazowo decyzję o zakupie Produktu po  uprzednim zapoznaniu się z nim  - toteż podejmując decyzję o zakupie Produktu zna jego możliwości i ograniczenia.
 13. Świadczenie Gwarancyjne wygasa po upływie okresu 30 dni licząc od daty zakupu, na który jej udzielono, a także w dniu naruszenia praw autorskich Licencjodawcy – ADKSolid przez Licencjobiorcę.
 14. Jeżeli zachodzą przesłanki o braku możliwości korzystania z zakupionego przez Licencjobiorcę Modelu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Licencjodawcy a mających swoje źródło w błędach w samym Modelu, wówczas Licencjobiorca jest zobowiązany zgłosić ADKSolid ujawnione błędy w Modelu, opisując je szczegółowo w piśmie wysłanym na adres Licencjodawcy lub mailowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wykrycia błędów. Wówczas ADKSolid zweryfikuje czy rzeczywiście wykryte nieprawidłowości leżą po wyłącznej stronie ADKSolid, a jeżeli tak, to Licencjodawca zobowiązuje się do wykonania Świadczenia Gwarancyjnego tzn. poprawy ww. błędów w ciągu 14 dni licząc od dnia pozyskania pisemnych, szczegółowych informacji o nieprawidłowościach lub w przypadku braku możliwości ich poprawienia zwróci Licencjobiorcy równowartość kwoty, która została poniesiona przez Klienta na zakup Modelu. Jeżeli Licencjobiorca poniósł koszt zakupu abonamentu/pakietu a nie koszt zakupu konkretnego modelu wówczas ADKSolid zwróci Licencjobiorcy wartość pojedynczego modelu wyliczaną jako: wartość abonamentu/pakietu jaką opłacił Licencjobiorca podzieloną przez liczbę modeli zamieszczoną w portalu/w pakiecie na dzień wykupu abonamentu/pakietu przez Klienta.
 15. Opisane w punkcie 14 Umowy licencyjnej Świadczenie Gwarancyjne nie obejmuje błędów lub nieprawidłowej pracy spowodowanych:
  1. wadami sprzętu lub niewłaściwą instalacją;
  2. nieprawidłowymi ustawieniami Produktu/Modelu lub programów współpracujących przy jego wykorzystywaniu;
  3. niewłaściwą obsługą Produktu/Modelu, błędnym zastosowaniem lub błędną interpretacją wyników lub nieznajomością przepisów prawa;
  4. ingerencją w Produkt/Model lub bazy danych przy pomocy narzędzi pochodzących od innych producentów,
  5. związanych z zaniechaniem niezwłocznego zgłoszenia błędu Licencjodawcy.
 16. Odpowiedzialność ADKSolid z tytułu Gwarancji i/lub Świadczenia Gwarancyjnego jest ograniczona wyłącznie do ceny zapłaconej przez Licencjobiorcę za konkretny Produkt/Model potwierdzoną dowodem zakupu np. w postaci faktury VAT (w przypadku abonamentu jest to wartość proporcjonalna wyliczona na zasadach określonych w punkcie 14). Odpowiedzialność Licencjodawcy za utracone korzyści jest wyłączona.
 17. Użytkowanie Modeli ADKSolid jest równoznaczne z akceptacją wszystkich powyższych warunków.
 18. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, a w sytuacji wyczerpania wszelkich środków polubownego rozwiązania sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Stron.
 19. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Licencyjnej jest prawo polskie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Językiem obowiązującym podczas tworzenia zapisów niniejszej Umowy i jej aneksów będzie język polski, mimo tłumaczenia ustnego lub pisemnego niniejszej umowy i jej załączników na inne języki.
 22. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa (know-how). Jednocześnie Licencjobiorca zobowiązuje się, nie udostępniać stronom trzecim informacji w zakresie wszelkich materiałów otrzymanych wraz z Produktem, w tym dokumentacji użytkownika i samego Produktu. Licencjodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane dla potrzeb obsługi Produktu informacje dotyczące przedsiębiorstwa Licencjobiorcy. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, w której do ujawnienia informacji, o których mowa powyżej, gdy zostały zobowiązane prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu lub gdy takie informacje staną się powszechnie znane.