Dołącz do nas

Portal i prezentowane w nim usługi dostępne są dla firm i instytucji edukacyjnych, dlatego zakładając konto na naszym Portalu musisz wpisać firmę/instytucję dla której pracujesz - tylko prawidłowe wpisanie ww. danych jest podstawą do zaakceptowania Twojego konta przez Administratora. PAMIĘTAJ! Dostęp do bazy plików pkmCAD mają Użytkownicy posiadający aktywną subskrypcję na dodatek MacroSolid Professional (www.macrosolid.pl) lub posiadający uprawnienia od Partnera ADKSolid.
Twoje hasło zostanie przesłane na powyższy adres email.
Po otrzymaniu nowego hasla możesz się zalogować i zmienić hasło na inne.
Licencjobiorcy zabrania się: 1. rozpowszechniania, reprodukowania, udostępniania, sprzedawania, odsprzedawania, odstępowania, wynajmowania, wydzierżawiania, leasingu, użyczania, wypożyczania, udzielania praw lub cesji do Modelu stronom trzecim, chyba że zostało to dookreślone w osobnej umowie z Licencjodawcą i przez niego dozwolone na piśmie; 2. pobierania opłat pieniężnych lub innych form zapłaty lub gratyfikacji za Produkt lub nośniki na których się on znajduje; 3. wykorzystywania Modelu/Produktu jako elementu samodzielnego lub zbiorowego np. umieszczania na stronach internetowych w celu prezentacji wyrobów docelowych danych podmiotów lub traktowanych jako samodzielną lub składową dokumentacji ww. wyrobów; 4. usuwania lub zasłaniania znaku towarowego i/lub nazwy Licencjodawcy umieszczonych na Modelu i jego kopiach.